Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije

Aplikacija za vodenje treningov

PRAVILNIK O TEKMOVANJIH V ODBOJKI

Prenesi PDF datoteko

Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na seji dne 05.08.2018 sprejelo :

SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen

Pravilnik predpisuje osnovna določila o organizaciji in vodenju tekmovanj za prvenstva Države Slovenije (DS) v vseh kategorijah in se uporablja enotno na celotnem področju DS.

2. člen

Pravilnik je obvezen za vse člane OZS. Vsa pravila, ki se nanašajo na sistem oziroma pogoje tekmovanja, morajo biti v skladu z določili tega pravilnika.

SISTEM IN PRAVILA TEKMOVANJ

3. člen

Sistem tekmovanj sprejema Predsedstvo OZS, ki sprejema tudi Pravila tekmovanj na celotnem ozemlju DS, v smislu osnovnih načel sistema športnih tekmovanj, ki jih sprejema Olimpijski komite Slovenije. Sprememba sistema tekmovanja je možna le za eno tekmovalno sezono vnaprej.

4. člen

Pojem sistem tekmovanja obsega:

 1. število stopenj in vrsto tekmovanja;
 2. število ekip - udeležencev na posamezni stopnji tekmovanja.

5. člen

Predlog sprememb sistema tekmovanj mora biti posredovan v javno obravnavo najmanj 1 (en) mesec pred sejo Predsedstva OZS. Predlog sprememb sistema tekmovanja lahko zahteva najmanj polovica klubov določene stopnje tekmovanja.

6. člen

Za organizacijo, pravilen potek in izvedbo vseh tekmovanj so zadolženi organi tekmovanj (OT).

7. člen

Za vsa tekmovanja na območju Slovenije so obvezna pravila o posameznem tekmovanju, ki so podrejena temu pravilniku.

8. člen

Tekmovalno leto (sezona) se prične 10. junija in konča 9. junija naslednje leto.

KOLEDAR TEKMOVANJ

9. člen

Predsedstvo OZS na predlog TK OZS najkasneje do 1.8. vsako leto potrjuje koledar tekmovanj in prireditev za naslednjo tekmovalno sezono. Na osnovi koledarja tekmovanj OZS lahko članice OZS sprejmejo svoje koledarje tekmovanj, ki morajo biti v skladu s koledarjem OZS. Koledar nižjih stopenj tekmovanja mora biti usklajen s koledarjem višjih stopenj.

10. člen

Spremembe koledarja tekmovanj so v pristojnosti Predsedstva OZS.

11. člen

Vsa tekmovanja, ki jih razpiše OZS vodijo OT OZS. Naloge OT OZS so opredeljene v pravilniku o delu in nalogah OT OZS.

12. člen

Za določeno tekmovanje lahko predsedstvo OZS ustanovi posebno komisijo. Delovati mora v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih.

13. člen

Razpored tekem ligaških tekmovanj mora biti objavljen najkasneje mesec dni pred začetkom tekmovanja, če za posamezna tekmovanja ni drugače predvideno s pravili za ta tekmovanja.

14. člen

Sprejeti razpored prvenstvenih in pokalnih tekem se lahko spremeni samo na osnovi vnaprej dogovorjenih kriterijev, ki so predvideni s pravili tekmovanja s tem, da prestavljanje določene tekme ali kroga tekmovanja ne sme škodovati drugim klubom niti ne sme dajati tekmovalne prednosti klubom.

15. člen

Če ekipa daje enega ali več igralcev oziroma trenerjev reprezentanci, ki nastopa oziroma ima priprave v času tekme ali ekipa nastopa v evropskih pokalih, se mora na pisno zahtevo tega kluba spremeniti razpored igranja prvenstvenih ali pokalnih tekem. Spremembe potrdi Sekretar tekmovanj (ST).

16. člen

Čas začetka tekem odreja organizator v skladu s Pravili tekmovanj. Tekme rednega kroga (člani) oziroma tekme pokalnega tekmovanja se igrajo v sobotah (začetek med 14. in 20. uro), oziroma ob petkih (začetek tekme med 18:30 in 20:30), tekme 1. DOL moški in 1A. DOL se lahko igrajo tudi ob nedeljah (začetek tekme med 16:00 in 19:00). Tekme, ki so v koledarju tekmovanj predvidene za igranje ob sredah, se lahko igrajo ob torkih, sredah ali četrtkih in se lahko začenjajo med 18:30 in 20:30 uro (18:00 in 20:30 v primeru vezav tekem). V primeru vezanih tekem mora biti med predvidenim začetkom ene in predvidenim začetkom druge tekme najmanj 2:30 ure. V primeru vezave treh odbojkarskih tekem ob sobotah, je lahko začetek prve tekme izjemoma tudi ob 13:00. Tekme tekmovanja v mlajših kategorijah se igrajo po razporedu objavljenem v koledarju tekmovanj, z začetkom turnirjev med 09:00 in 11:00 (sobote, ko je na sporedu tudi tekmovanje v članskih DOL), med 10:00 in 15:00 (sobote, ko ni na sporedu tudi tekem članskih DOL), oziroma med 10:00 in 12:00 (nedelje). Izjemoma se lahko turnirji začne tudi pred 10:00 vendar samo če sodeluje na turnirju ob gostitelju vsaj še ena ekipa iz iste regije. Če obstaja pisni dogovor ekip (lahko tudi mail) o začetku tekmovanja v skladu s pravili, ST da soglasje oziroma potrdi dogovor, če ne škoduje drugim ekipam. Prestavitve tekem po rednem terminu je možna samo ob plačilu takse 85 EUR, razen če je tekma prestavljena iz opravičenih razlogov (15. člen oziroma 44. člen tega pravilnika) ali drugih izrednih dogodkov.

PRAVILA IGRE, TOČKOVANJE, UVRSTITEV

17. člen

Osnova pravil igre za vsa tekmovanja so Uradna pravila odbojkarske igre (FIVB).

18. člen

V tekmovanju s točkovnim sistemom, kjer se igra na 3 dobljene nize: ekipa za zmago z rezultatom 3:0 oziroma 3:1 dobi 3 točke, za zmago s 3:2 dobi 2 točki, za poraz z 2:3 dobi eno točko, za poraz z 1:3 oziroma 0:3 pa ekipa ne dobi točk. V primeru enakega števila točk (dodeljenih po tem točkovnem sistemu) o uvrstitvi odloča število zmag, če je to enako odloča količnik v nizih, če je enak tudi ta, pa količnik v seštevku točk v nizih. V tekmovanju s točkovnim sistemom (razen male in mini odbojke), kjer se igra na 2 dobljena niza: ekipa za zmago z rezultatom 2:0 ali rezultatom 2:1 dobi 2 točki, poraženec ne dobi točk. V primeru enakega števila točk (dodeljenih po tem točkovnem sistemu) o uvrstitvi odloča količnik v nizih, če je enak tudi ta, pa količnik v seštevku točk v nizih . Če je tudi ta enak odloča rezultat medsebojne tekme.

SODNIŠKI KOLEGIJ, VODENJE TEKMOVANJ

19. člen

ST lahko za vse tekme kateregakoli tekmovanja določi delegata ali delegata-kontrolorja. Delegata OZS mora delegirati za polfinale in finale DP članov in finalne turnirje (mini odbojka, mala odbojka, dečki/deklice, kadeti/kadetinje, mladinci/mladinke, finalni turnir Pokala SLO). Delegata-kontrolorja lahko delegira tudi na polfinalne turnirje mladincev/mladink, kadetov/kadetinj in dečkov/deklic. Če klub dodatno zahteva delegata oziroma delegata-kontrolorja to zahtevo pisno sporoči 72 ur pred tekmo ST. Stroške nosi klub, ki je to zahtevo podal. Delegat ali delegat-kontrolor je lahko le oseba, uvrščena na listo delegatov oziroma delegatov-kontrolorjev z ustrezno licenco za tekočo tekmovalno sezono.

20. člen

Delegat (1. sodnik) mora pred začetkom tekme ugotoviti, če prostor ustreza zahtevam za določeno stopnjo tekmovanja (ustreznost dimenzij glede na podatke na obrazcu za registracijo dvorane, tla, črte, stebra, mreža, anteni, stol za sodnika, mize, klopi, garderobe za ekipe in sodnike, ...). Če organizator ni opravil vseh potrebnih tehničnih zahtev, delegat (1. sodnik) dovoli, da se v 15 minutah ustvari zahtevano stanje. Če se tekma ne more pričeti niti po 15 minutah, delegat (1. sodnik) sprejme odločitev o igranju ali ne igranju, kasneje pa predloži pisno poročilo ST. Prav tako delegat (1. sodnik) zahteva od organizatorja, da pripravi teren za igro po elementarnih in drugih nesrečah. Če terena za igro ni možno usposobiti v manj kot 4 (štirih) urah, se igra nova tekma.

21. člen

Delegat (1. sodnik) je pred tekmo dolžan preveriti (v odvisnosti od zahtev Pravil za posamezno stopnjo tekmovanja) ali so prispeli vsi delegirani sodniki, zapisnikar, pobiralci žog, brisalci tal. Ugotoviti mora ali je na razpolago zadostno število uradnih žog za igranje tekem, ali je pripravljen uradni zapisnik, manometer, termometer, zastavice za linijske sodnike, prva pomoč. Prav tako mora ugotoviti ali so prisotni vsi (s pravilniki določeni) predstavniki gostitelja. V primeru nepravilnosti mora zahtevati od odgovornih oseb da nepravilnosti odpravijo. Vse nepravilnosti mora označiti v Poročilu o tekmi (obrazec 6).

22. člen

Delegat (1. sodnik) je pred tekmo dolžan pregledati ekipno licenco ekipe in ugotoviti istovetnost igralcev. Predstavnik ekipe lahko ekipno licenco v elektronski obliki predloži v vpogled tudi na računalniku, tablici ali pametnem telefonom ki pa morajo omogočiti pregled ekipne licence v obliki, da omogoča ugotavljanje istovetnosti igralcev – delegat (1. sodnik) v tem primeru to vpiše v pripombe v Poročilu o tekmi (obrazec 6). Če delegat (1. sodnik) ne more preveriti istovetnost igralcev/igralk z nobenim od uradnih osebnih dokumentov (ekipna licenca OZS, elektronska oblika ekipne licence, osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje) le tem ne dovoli nastopiti. Če ekipa nima ekipne licence, delegat (1. sodnik) nastopanje lahko dovoli pod pogojem, da lahko preveri istovetnost igralcev/igralk z osebnimi dokumenti in da od trenerja ali vodje ekipe dobi pisno izjavo o pravilni sestavi ekipe.

Zdravniki oziroma maserji, ki spremljajo ekipe, morajo biti prijavljeni pri registracijski komisiji OZS. Ta jim izda ustrezno potrdilo (izkaznico), ki ga morajo predložiti delegatu (1. sodniku) pri pregledu dokumentacije pred tekmo. Delegat (1. sodnik) ne sme dovoliti prisotnosti zdravnika oziroma maserja, ki spremlja ekipo, brez ustreznega potrdila.

23. člen

Pred tekmo mora delegat (1. sodnik) pregledati trenerske izkaznice. V primeru, da trener izkaznice ne predloži, mora delegat (1. sodnik) ugotoviti istovetnost trenerja z osebnim dokumentom in to zapiše v pripombe v Poročilu o tekmi (obrazec 6). Trener lahko predloži svojo trenersko izkaznico tudi v elektronski obliki (scan obeh strani izkaznice na računalniku, tablici ali pametnem telefonu) – delegat (1. sodnik) v tem primeru to vpiše v pripombe v Poročilu o tekmi (obrazec 6). Z "A" licenco oziroma »A« začasno licenco lahko trener vodi ekipo na vseh tekmovanjih v vseh kategorijah. Z »A – 1B« oziroma začasno »A – 1B« licenco lahko vodi trener ekipo na vseh tekmovanjih, razen na tekmah 1. DOL moški in 1A. DOL ženske. Z "B" licenco oziroma »B« začasno licenco lahko trener vodi ekipo na tekmovanjih v članski konkurenci do vključno 2. DOL (tudi Pokala Slovenije) in vse mlajše kategorije, trener je lahko tudi pomočnik trenerja v 1. DOL. S "C" licenco lahko trener vodi ekipo na tekmovanjih v članski konkurenci do vključno 3. DOL (tudi Pokala Slovenije) in vse mlajše kategorije, trener je lahko tudi pomočnik trenerja v 1. DOL ali 2. DOL. Z "D" licenco je trener lahko tudi pomočnik trenerja v vseh kategorijah. Pomočnik trenerja mora imeti kakršno koli trenersko licenco ("A", "B", "C" ali "D"); v primeru izključitve ali odstranitve (diskvalifikacije) trenerja pa lahko prevzame vodenje ekipe (za tisti niz oziroma tekmo) s polnimi pooblastili.

24. člen

Delegat (1. sodnik) med samo tekmo nadzira normalen potek tekme na igrišču in ob njem. V primeru incidentov je zadolžen storiti vse potrebno za zaščito sodnikov in igralcev. Na sami tekmi je pooblaščen, da odloči o odstranitvi gledalcev, če onemogočajo normalen potek srečanja. 1. sodnik v dogovoru z delegatom prekine tekmo v nenormalnih pogojih igranja. Sodniške piščalke in gasilske sirene (ali podobne) za navijanje niso dovoljene. V kolikor delegat ugotovi, da lahko na tekmi pride do kršitev, ki bi lahko imele za posledico razveljavitev tekme in igranje nove tekme, je dolžan o tem nemudoma obvestiti prvega sodnika in s tem poizkusiti preprečiti takšno kršitev. Prav tako lahko v takšnih primerih posredujejo (obvestijo sodniški zbor) na tekmah brez delegata tudi pooblaščene osebe z izkaznico (delegati kontrolorji, sodniki A1 liste), čeprav so na tekmi le v vlogi gledalca.

25. člen

Če delegat in 1. sodnik na tekmi nista ena in ista oseba mora delegat po končani tekmi kot zadnji podpisati zapisnik (v rubriki "Pripombe" s tiskanimi črkami vpisati svoje ime in priimek in se podpisati). Po končani tekmi mora delegat (1. sodnik) izpolniti Poročilo o tekmi (obrazec 6). Hkrati z zapisnikom mora delegat naslednji delovni dan (tudi sobota, če je tekma v petek) poslati na Odbojkarsko zvezo Slovenije (Celovška 25, 1000 Ljubljana) tudi seznama obeh ekip (obrazec 4), seznam Predstavnikov gostitelja (1. DOL) (obrazec 5) in Poročilo o tekmi (obrazec 6). Obrazce 5 in 6 mora zagotoviti gostitelj tekme. Obrazci ne smejo biti fotokopirani (lahko tiskani tudi črno-belo).

26. člen

Sodnik oziroma delegat, ki ne pošlje zapisnika pravočasno (naslednji delovni dan po tekmi) na Odbojkarsko zvezo Slovenije (Celovška 25, 1000 Ljubljana), plača denarno kazen v višini 10 EUR. Kazen s ponavljajočo malomarnostjo progresivno narašča. Sodnik, ki kljub opozorilu ne posreduje zapisnika oziroma potrdila, da je zapisnik posredoval (priporočena pošiljka) se kaznuje z denarno kaznijo v višini 20 EUR. Račun za kazen se izstavi Zvezi odbojkarskih sodnikov Slovenije.

27. člen

Klubi so na zahtevo ST dolžni posredovati kopijo zapisnika s tekme.

28. člen

Če klub najavi pritožbo na tekmo, mora delegat (1. sodnik) takoj zbrati ves dosegljiv dokazni material in pisne izjave vseh uradnih oseb na tekmi o razlogih in obrazložitvah pritožbe najavljene v zapisniku. Delegat (1. sodnik) mora priložiti tudi svoje mnenje o najavljeni pritožbi. Kot najava pritožbe velja tudi nepodpisan zapisnik s strani kapetana ekipe. Klub, ki je najavil pritožbo je dolžan izpeljati postopek pritožbe (55. člen tega Pravilnika), v nasprotnem primeru obravnava najavo pritožbe ST kot disciplinski prekršek.

29. člen

Delegat (1. sodnik) zasliši odstranjenega (diskvalificiranega) udeleženca tekme (rumen + rdeč karton ločeno) in vnese njegovo izjavo v Poročilo o tekmi. Izjavo mora odstranjen (diskvalificirani) udeleženec (igralec) podpisati. Sodnik, ki je udeleženca odstranil (diskvalificiral), mora poročilo o odstranitvi (diskvalifikaciji) prav tako vnesti v Poročilo o tekmi. Delegat (1. sodnik) mora v primeru odstranitve (diskvalifikacije) udeleženca tekme v 12 urah telefonsko obvestiti ST in v 24 urah posredovati na e-mail ([email protected]) svoje poročilo o odstranitvi (diskvalifikaciji). ST je dolžan o prepovedi nastopanja igralca (odstranitev - diskvalifikacija) obvestiti delegata (1. sodnika) naslednje tekme in klub iz katerega je odstranjen (diskvalificirani) igralec.

30. člen

Seznam delegatov - kontrolorjev mora biti objavljen najmanj 30 dni pred začetkom posameznega tekmovanja. Delegati - kontrolorji morajo izpolnjevati zahteve Pravilnika strokovne komisije ZOSS.

31. člen

Uradne odbojkarske tekme lahko vodijo samo sodniki (1. sodnik, 2. sodnik, linijski sodniki, zapisnikar) uvrščeni na liste sodnikov ZOSS (A, B in C) z ustrezno licenco in v skladu z določili pravilnikov ZOSS. Tekme na tekmah male in mini odbojke lahko vodijo tudi sodniki začetniki OZS. Tudi seznam sodnikov začetnikov mora biti objavljen pred začetkom tekmovanja. Klubi imajo pravico, da v roku 10 dni po objavi liste sodnikov zaprosijo za “izvzetost” posameznih sodnikov. Prošnja se skupaj z obrazložitvijo pošlje ST. Seznam sodnikov mora biti objavljen najmanj 30 dni pred začetkom lige. Sodnik ne sme biti delegiran na uradne odbojkarske tekme, če ne poravna vseh finančnih obveznosti do OZS oziroma ZOSS.

32. člen

Sodniki in zapisnikar morajo priti v dvorano, kjer se igra tekma 1 (eno) uro pred napovedanim časom začetka tekme. Javiti se morajo predstavniku gostitelja in delegatu (1. sodniku). Sodniki in zapisnikar so dolžni priti na igrišče, v popolni opremi in sposobni za sojenje, 30 minut pred napovedanim začetkom tekme. Sodnikom oziroma zapisnikarju, ki niso v popolni sodniški opremi, ne pripada nadomestilo za tekmo.

33. člen

Zapisnikarje na tekme delegirajo Društva odbojkarskih sodnikov, ki delegira tudi linijske sodnike (dva) na tekme 1. DOL – moški. Linijske sodnike (dva) delegira tudi na tekme končnice v ženski konkurenci. Komisija za delegiranje pri ZOSS delegira dva linijska sodnika za prvi dan finala Pokala Slovenije, štiri za finalni dan Pokala Slovenije ter štiri za finalne tekme končnice v moški in ženski konkurenci. Na tekmi mora biti parno število linijskih sodnikov, v nasprotnem primeru o številu linijskih sodnikov odloča delegat (1. sodnik). V primeru, da zapisnikar ne pride na tekmo je dolžan pisati zapisnik med gledalci prisoten sodnik z veljavno sodniško licenco (če je le ta prisoten vsaj 15 minut pred predvidenim začetkom tekme), v nasprotnem primeru pa linijski sodnik, delegat ali delegat-kontrolor, če pa tudi teh ni, ga piše 2. sodnik.

34. člen

Če na tekmo ne pride nobeden od delegiranih sodnikov in je med gledalci odbojkarski sodnik z veljavno licenco ustreznega razreda (lista sodnikov) je ta dolžan soditi na tekmi, soglasje klubov ni potrebno. V primeru, da sodnik ni na ustrezni listi, ki bi mu sicer dovoljevala sojenje tekme, se lahko ekipi sporazumeta, da tekmo sodi ta sodnik. Sporazum mora biti vnesen v zapisnik pred začetkom tekme in ga morata podpisati kapetana obeh ekip, sodnik pa je dolžan tekmo soditi. Če se ekipi ne sporazumeta, se tekma ne odigra. Nov datum igranja določi ST. Stroške ponovljene tekme krije ZOSS na osnovi računa, ki ga izstavita prizadeta kluba. Če je izključni krivec sodnik, ga ST preda v disciplinski postopek disciplinskemu sodniku ZOSS. Gostujoči ekipi se povrnejo stroški prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi in 5 EUR na osebo (samo prijavljenim v zapisniku) za prehrano - če je gostujoča ekipa več kot 50 km oddaljena od kraja igranja. Ekipa gostitelja ima pravico do nadomestila stroškov dvorane v višini do 40 EUR na uro. V primeru, da pride na tekmo le eden od delegiranih sodnikov, se tekma mora odigrati, soglasje ni potrebno.

35. člen

Na vseh uradnih tekmah se piše predpisan zapisnik. Zapisnik se piše v treh izvodih. Originalni zapisnik sodnik pošlje na Odbojkarsko zvezo Slovenije (Celovška 25, 1000 Ljubljana), prva in druga kopija pripadata ekipama, ki na tekmi nastopata.

IGRIŠČA

36. člen

Vsaka dvorana (igrišče) v kateri se igrajo tekme tekmovanj mora biti registrirana s strani ST. Za igranje tekem v vseh kategorijah mora biti minimalna temperatura zraka v dvorani 16ºC. Tehnične norme za igranje tekem tekmovanj so določene s Pravilnikom o dvoranah, ki ga na predlog TK OZS sprejme Predsedstvo OZS. Na tekmah državnega prvenstva (vse kategorije) in Pokala Slovenije in ni potrebno pripraviti stolov za izključene igralce in ni tehničnih odmorov. Prostor za rezervne igralce je lahko tudi (označen) za klopmi za rezervne igralce (v dvoranah, kjer je to zaradi samih dimenzij dvorane to mogoče)

PRAVICA NASTOPANJA NA TEKMAH

37. člen

Ekipa ne more nastopiti v tekmovanju, če pred tekmo prvega kroga tekmovanja za katerega je prijavljena nima registriranih najmanjše število igralcev, ki je potrebno za nastopanje ekipe v tekmovanju. Določilo prvega kroga velja tudi za ekipe, ki so v začetku tekmovanja (npr. prvi krog) proste.

38. člen

Pravico nastopanja na uradnih tekmovanjih imajo igralci, ki so si to pravico pridobili na osnovi Pravilnika o registracijah OZS oziroma Pravil za posamezna tekmovanja. Na tekmovanju članov in tekmah Pokala Slovenije ter tekmovanju mlajših kategorij (mladinci/mladinke, kadeti/kadetinje, dečki/deklice) je lahko v ekipi največ 14 igralcev, dva libera sta obvezna, če je v ekipi več kot 12 igralcev. Na tekmah sta lahko v ekipi dva pomočnika trenerja, vendar le pod pogojem, da ima ekipa tudi trenerja z ustrezno licenco. Udeleženec na tekmi ne more biti istočasno igralec in trener. Na tekmah 1. DOL in tekmah Pokalnega tekmovanja je lahko v ekipi največ šest igralcev/igralk, ki nimajo SLO državljanstva, vendar so lahko hkrati na samem igrišču naenkrat največ trije igralci, ki nimajo SLO državljanstva. V seštevek treh igralcev/igralk se šteje tudi libero. Na ostalih uradnih tekmah OZS lahko nastopita največ dva igralca/igralki, ki nimata SLO državljanstva. Za možne napake pri številu naenkrat nastopajočih igralcev, ki nimajo SLO državljanstva na igrišču je odgovoren izključno klub. Igralec z dvojno licenco ne sme nastopiti za dve različni ekipi v istem dnevu. Za ekipo v nižji ligi (2. DOL, 3. DOL) lahko na tekmi nastopita največ dva igralca/igralki z dvojno licenco. Ekipe v mlajših kategorijah so lahko sestavljene iz igralcev matičnega kluba in igralcev z dvojno licenco mladi iz enega kluba.

39. člen

Pravico nastopanja na tekmi kontrolira delegat ali 1. sodnik, ki pa ni pristojen za odločanje o pravici nastopanja zaradi morebitnega kaznovanja udeležencev na tekmi oziroma številu naenkrat nastopajočih igralcev, ki nimajo SLO državljanstva. Evidenco o kaznovanju morajo voditi klubi na osnovi obvestila OZS oziroma avtomatskih prepovedi nastopanja ob odstranitvah (diskvalifikacijah). Starostne kategorije za tekmovanje mini odbojke, male odbojke, dečkov/deklic, kadetov/kadetinj in mladincev/mladink so določene s Pravili za posamezna tekmovanja.

40. člen

Igralci ekipe, ki tekmuje na višji stopnji tekmovanja ne morejo nastopiti za drugo ekipo svojega kluba, ki tekmuje na nižji stopnji tekmovanja (razen igralcev z dvojno licenco), lahko pa igralci ekipe nižje stopnje tekmovanja, če se jih pravilno registrira nastopijo za ekipo višje stopnje s tem, da se nazaj ne morejo vrniti do konca tekmovalne sezone (razen z rednim prestopom v mini prestopnem roku). Igralci istega kluba lahko prestopajo med ekipami iste stopnje tekmovanja (I, II, .. ekipa) le v prestopnem roku s postopkom rednega prestopa.

41. člen

V kolikor imata ekipi enake uniforme (ko gre za televizijski prenos), mora ekipa, ki je prvo imenovana v najavljeni tekmi (po Bergerjevih tablicah) in tako zapisana v zapisniku (pred žrebanjem) zamenjati uniforme. Igralci nastopajo na lastno odgovornost.

42. člen

Igralci in igralke morajo na tekmi nositi enotno opremo - v skladu z Uradnimi pravili odbojkarske igre (FIVB). Dovoljeni so dresi, kjer je na sprednji strani številka visoka najmanj 15 cm, številka zadaj mora biti visoka najmanj 20 cm. Številke morajo biti široke najmanj 2 cm. Izjema bodo le dresi v kategoriji male in mini odbojke, kjer je inimalna višina številk 10 cm spredaj in 15 cm zadaj. Številke morajo biti kontrastne barve, glede na barvo dresa in dobro vidne, v članski tekmovanjih (DOL tudi Pokalnem tekmovanju) so dovoljene številke na dresih od 1 do 18.

IZOSTANEK S TEKME

43. člen

Če v roku 15 minut po času napovedanem za začetek tekme ena od ekip ne nastopi, 1. sodnik tekmo zaključi. Ekipa, ki je izostala mora v 48 urah poslati pismeno obrazložitev izostanka s tekme. V kolikor ST v predpisanem roku ne prejme obrazložitve oziroma ugotovi, da je ekipa izostala neupravičeno, tekmo registrira z uradnim rezultatom 3:0 (2:0) b.b. V kolikor se ekipa tekmovanja udeleži nepopolna (manj kot 6 igralcev – člani, pokal, mladinci, kadeti, dečki, manj kot 4 igralci – mala odbojka, manj kot 3 igralci – mini odbojka) se kluba v prvem primeru ne kaznuje. V primeru druge kršitve se klub kaznuje s kaznijo 20 EUR, kazen pa z vsako nadaljnjo kršitvijo progresivno narašča (40 €, 80 €, 160 €, …). Kršitve z nepopolno udeležbo ekip iz tega odstavka se beležijo za cel klub in ne po posameznih kategorijah.

44. člen

Opravičeni razlogi so prometna nesreča udeležencev tekme (samo ob potrdilu policije), elementarne nesreče in zastoji na cestah, ki so uradno objavljeni in onemogočajo prihod na tekmo tudi, če je ekipa odpotovala pravočasno. Pravočasen odhod na tekmo pomeni - čas potovanja (povprečna hitrost 60km/h) + 1 ura. Opravičeni razlogi so tudi uradno objavljene epidemije posameznih bolezni, ki jih potrdi Zavod za zdravstveno varstvo SLO ali posamezne regije, okvara javnih prevoznih sredstev, smrt v ekipi. Bolezen ni višja sila - razen objavljene epidemije. ST lahko v primeru odpovedi tekem zaradi bolezni (epidemija) odredi dodaten pregled igralcev/igralk pri ustanovi, ki jo določi ST. V primeru ponovitve tekme zaradi opravičenih razlogov, krijeta ekipi vsaka svoje stroške.

45. člen

Ekipa, ki se za tekmovanje prijavi, a ne sodeluje, je dolžna nasprotniku oziroma organizatorju povrniti vse stroške, ki so nastali zaradi nesodelovanja. Račun potrdi ST, ki določi tudi rok plačila. ST ekipi, ki ni sodelovala na tekmovanju zaračuna tudi denarno kazen. Ekipa, ki potrdi nastop na kvalifikacijah in se po kvalifikacijah uvrsti v višjo ligo nima pravice odstopiti od tekmovanja v priborjeni ligi, prav tako nima pravice zamenjati mesta v ligi z drugo ekipo.

46. člen

Ekipa, ki v ligaškem tekmovanju tekmuje prvič, prične s tekmovanjem na najnižji stopnji območja, kjer je registrirana. Ekipa, ki izstopi ali je izključena iz ligaškega tekmovanja, prične v naslednji tekmovalni sezoni igrati na najnižji stopnji.

47. člen

V vseh članskih ligah je dovoljen nastop tudi več ekipam istega kluba, vendar se z razporedom tekem zagotovi, da se te ekipe med seboj pomerijo v uvodnih krogih tekmovanja. V 1. in 2. DOL se druga ekipa istega kluba mora uvrstiti v višjo ligo z napredovanjem, mesta za drugo ekipo v isti ligi ni mogoče pridobiti s prenosom tekmovalnih pravic.

48. člen

V množičnih pokalnih in propagandnih tekmovanjih, ki jih organizirajo odbojkarske organizacije, lahko sodelujejo tudi odbojkarske ekipe drugih organizacij in društev (Športna Unija, ekipe SV, šolska športna društva, društva v podjetjih itd.)

49. člen

Če je ekipa v suspenzu (začasni prepovedi nastopanja) zaradi neporavnanih finančnih obveznosti, ne more nastopiti, tekme pa se registrirajo s 3:0 (2:0) b.b. za nasprotne ekipe. Če je ekipa v suspenzu zaradi disciplinskega postopka, ne more nastopiti, odločitev o registraciji tekme sprejme ST po končni odločitvi disciplinskega organa. Če disciplinski organ ustavi postopek ali ukine suspenz ekipi, potem tekme, ki jih ekipa ni odigrala veljajo kot odložene, o terminih igranja pa odloča ST. Na odloženih oziroma ponovljenih tekmah lahko nastopijo samo igralci/igralke, ki so imeli pravico nastopa v prvotno določenih terminih.

50. člen

V primeru, da klub razpade ali ekipa preneha s tekmovanjem, se rezultati upoštevajo, če je odigrala več kot polovico predvidenih tekem.

REGISTRACIJA TEKME Z URADNIM REZULTATOM

51. člen

Če na odigrano tekmo ni pritožbe v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih in Pravili posameznih tekmovanj in ni razlogov za registracijo tekme z uradnim rezultatom 3:0 (2:0) b.b., se tekma registrira z doseženim rezultatom.

REGISTRACIJA TEKME S 3:0 (2:0) b.b.

52. člen

Tekma se registrira z rezultatom 3:0 (2:0) b.b. za nasprotnika, ekipo (klub) pa se finančno kaznuje:

 1. če ekipa ne nastopi iz neopravičenih razlogov;
 2. če igrišče in dvorana nista primerna za igro po krivdi gostitelja;
 3. če ekipa ne sporoči spremembe časa igranja tekme pravočasno in se tekma ne odigra;
 4. če ekipa noče odigrati tekme;
 5. če ekipa zapusti igrišče ali noče nadaljevati že začete tekme;
 6. če ekipa igra z igralcem ali igralko, ni nima pravice nastopanja;
 7. če ekipa igra z igralcem ali igralko, ki ni pravilno registriran(a);
 8. če naenkrat za ekipo nastopa več igralcev ali igralk, ki nimajo SLO državljanstva, kot je to predpisano za posamezno stopnjo tekmovanja;
 9. če ekipa igra z igralcem ali igralko, ki ni pravilno prijavljen(a) na tekmi;
 10. če ekipa igra z igralcem ali trenerjem, ki je kaznovan z začasno prepovedjo nastopanja (suspendiran);
 11. če je ekipa kaznovana s prepovedjo nastopanja

Če ekipo vodi trener, ki ni pravilno registriran oziroma ni pravilno prijavljen na tekmi, se tekmo registrira z doseženim rezultatom. Če je ekipo vodil trener brez ustrezne izobrazbe oziroma nima opravljenega licenčnega seminarja, se klub kaznuje s kaznijo 350 EUR. Če pa trener ima ustrezno izobrazbo in se je udeležil licenčnega seminarja, pa se klub kaznuje s kaznijo 70 EUR. DOTS mora pred začetkom tekmovanja na spletnih straneh objaviti spisek trenerjev z ustreznimi licencami. O vseh primerih, ki niso predvideni v tem členu odloča ST.

53. člen

Ekipo, ki stori prekršek iz prejšnjega člena ST denarno kaznuje, lahko jo preda tudi v disciplinski postopek. TK OZS bo s Pravili za posamezna tekmovanja finančno ovrednotila tudi dobljene kartone posameznikov in ekip.
 

54. člen

Ekipo, ki na dveh tekmah ne nastopi iz neopravičenih razlogov se izključi iz tekmovanja.

PRITOŽBE

55. člen

Na tekmo, rezultat, uporabo pravil in pravilnikov je možna pritožba. Kapetan v igri mora takoj (v trenutku spornega dogodka) najaviti prvemu sodniku, da si pridržuje pravico, da bodal po koncu tekme ugovor v zapisnik kot uraden protest – zapisnikar takšno najavo zabeleži (tudi točen rezultat) na pomožen list. Kasnejša najava uradnega protesta (tudi nekaj točk kasneje ne) ni mogoča. Uraden protest se vpiše v zapisnik (rubrika pripombe na sprednji strani zapisnika, oziroma določena rubrika pri elektronskem zapisniku). Zapisnik, z vpisanim protestom, je potrebno podpisati (veljavnost pritožbe – Uradna pravila odbojkarske igre 5.1.2.1. in 23.2.4.) Dodatno pisno pritožbo s pojasnilom in potrdilom o plačani pritožbeni taksi je potrebno s povratnico poslati OZS - Sekretar tekmovanj v 48 urah po končani tekmi. Nepravilno najavljenih, ne obrazloženih, ne taksiranih ali prepoznih pritožb ST ne bo obravnaval, izjema so le pritožbe »tretjih oseb, klubov«, ki vložijo pritožbo (ob predložitvi vseh dokazov) na sam objavljen rezultat v 48 urah po objavi rezultatov tekme (drugih dveh ekip) na internetu. Višina pritožbene takse je določena v Pravilih za posamezna tekmovanja. Vsako odstopanje sprejetih pravil bo obravnaval in ustrezno ukrepal ST.

56. člen

Na turnirskih tekmovanjih je pritožbeni postopek določen s pravili posameznih tekmovanj. Pritožbe v zvezi z organizacijskimi nepravilnostmi in v zvezi z nastopom uradnih oseb ter igralcev je potrebno najaviti pred tekmo.

57. člen

Vsaka pritožba mora biti rešena v desetih dneh od prejema pritožbe in zahtevanih dodatnih pojasnil ali dokazov, če v pravilih ni drugače določeno. V primeru, da se ugotovi upravičenost pritožbe ob plačani pritožbeni taksi, se pritožbena taksa v petih dneh po sprejetju sklepa vrne upravičencu v postopku, stroške pritožbe (od 0 € do najvišje pritožbene takse) pa bremenijo krivca (sodnik, klub, ...). Če se pritožba sprejme in rezultat razveljavi, a se ugotovi, da se krivca ne da ugotoviti zaradi spleta okoliščin ali drugega razloga, se igra nova tekma, vsaka od ekip krije polovico stroškov.

58. člen

Na osnovi utemeljenih in nespornih dejstev iz pravilno podane pritožbe oškodovanega kluba bo ST razveljavil tekmo in odredila termin nove v primeru, da je med sojenjem prišlo do kršenja temeljnih pravil igre, ki je bistveno vplivalo na potek in rezultat tekme, na kršitev pa ni vplivala oškodovana ekipa.

59. člen

Na prvi stopnji rešuje pritožbe ST oziroma organizator, ki vodi tekmovanje. Na sklep ST je v roku 72 ur od prejema sklepa možna pritožba na TK OZS, ob plačilu pritožbene takse. Pritožbo obravnava TK OZS v 30 dneh po prejemu pritožbe, najkasneje pa pet dni pred zadnjim krogom tekmovanja. Odločitev TK OZS je dokončna. Višina pritožbene takse je določena s Pravili tekmovanj.

ORGANIZACIJA TEKME

60. člen

Organizator tekme (gostitelj) je dolžan celotno organizacijo izpeljati v skladu z Uradnimi pravili odbojkarske igre (FIVB), Pravilnikom o tekmovanjih in Pravili za posamezna tekmovanja. Če se nasprotna ekipa ali katerakoli »tretja« oseba predhodno najavi, mora organizator tekme (gostitelj) zagotoviti prostor za statistika, oziroma mora zagotoviti ustrezen prostor, ki omogoča da predstavnik nasprotnika ali »tretja« oseba tekmo posname. Termin (čas in kraj) in rezervni termin igranja tekem mora organizator na posebnem obrazcu sporočiti ST, ki obvešča sodnike, delegate, sekretarja ZOSS in nasprotno ekipo z razporedom tekem. Če organizator ne sporoči termina odigravanja tekem pravočasno, ST sam vpiše termin in dvorano tekme (najbolj običajno za ta klub). Organizatorja tekme se kaznuje. O morebitnih spremembah termina mora organizator z e-pošto (obvezna povratna informacija o prevzemu epošte), s priporočenim pismom ali telegramom obvestiti ST, nasprotnika, delegirane sodnike, delegata in sekretarja ZOSS najmanj 72 ur pred napovedanim prvotnim terminom. Gostujoča ekipa je dolžna odpotovati na prizorišče tekme tudi, če prejme obvestilo o spremembi termina 24 ur pred napovedanim terminom (oziroma novim terminom, če je spremenjen začetek tekme pred napovedanim terminom). Gostitelja (organizatorja) se v tem primeru kaznuje. Spreminjanje terminov kasneje kot 24 ur pred tekmo ni dopustno.

PRESTAVITVE TEKEM

61. člen

Prestavitev tekme = prestavitev začetka tekme na drug dan oziroma se začetek tekme (ura) prestavi izven termina določenega za igranje tekem (tudi prestavitev iz sobote na petek oziroma obratno). Sprememba časa = prestavitev začetka tekme v istem dnevu in znotraj terminov določenih za igranje tekme. Vse prestavitve tekme oziroma spremembe časa začetka tekme so dovoljene, če je ST in nasprotni klub obveščen najmanj 7 dni pred starim oziroma novim terminom tekme (kar je prej). Prestavitve tekme oziroma spremembe časa začetka tekme, pri katerih so ST in nasprotni klub obveščen kasneje kot 7 dni in najmanj 72 ur pred terminom za odigravanje tekme so dovoljene le ob plačilu takse 25 EUR. Prestavitve tekme kasneje kot 72 ur pred terminom za odigravanje tekme morajo biti telefonsko (e-mail) usklajene med klubi in ST, klub ki prestavlja tekmo pa mora najmanj 48 ur pred terminom odigravanja tekme o tem preko telefona oziroma e-pošte (obvezna povratna informacija o prevzemu e-pošte) obvestiti nasprotni klub, sekretarja ZOSS, delegata OZS in delegirane sodnike na tekmi. Klub, ki zahteva prestavitev je dolžan poravnati takso v višini 50 EUR. Za prestavitev tekme je potrebno soglasje nasprotnega kluba, za spremembo časa začetka tekme soglasje nasprotnega kluba ni potrebno. Klub mora prošnjo za prestavitev tekme (turnirja) posredovati na vse uradne naslove e-pošte ekipe (objavljene na www.odbojka.si) in na [email protected]. V kolikor klub, ki mu je bila poslana prošnja za prestavitev, na epošto ne odgovori v 48 urah od prejema prošnje, se smatra, da soglaša s prestavitvijo tekme (turnirja). Tekma se lahko prestavi samo z dovoljenjem ST. Tekme se lahko prestavi tudi brez soglasja ST v primeru, da se tekma odigra pred prvotno napovedanim terminom, da sta oba kluba pisno podala soglasji in da so vsi udeleženci pravočasno obveščeni.

62. člen

Organizator je dolžan rezervirati gostujoči ekipi, sodnikom in delegatu prenočišče in prehrano, če za to pisno zaprosijo najmanj sedem dni pred tekmo.

63. člen

Organizator mora na tekmah organizirati rediteljsko službo, tekmo pa prijaviti Upravi za notranje zadeve oziroma policiji. Organizator tekme 1. DOL in finalnih turnirjev (tekem) v vseh kategorijah mora, za avtomobile uradnih oseb, zagotoviti 3 parkirna mesta v območju dvorane, ki bodo pod nadzorom rediteljske službe od prihoda do odhoda uradnih oseb (v terminu uro pred in uro po tekmi oziroma turnirju).

64. člen

Organizator je dolžan poskrbeti za normalen potek tekme v vseh pogledih, kakor tudi za zaščito igralcev in uradnih oseb pred, med in po tekmi. Organizator tekem na vseh stopnjah tekmovanj določi dežurnega uradnega predstavnika (gostitelja) za vsako tekmo. Gostitelj na tekmah 1. DOL in finalnem turnirju Pokala Slovenije ter finalnih turnirjih (tekmah) mlajših kategorij ne more biti ena od uradnih oseb domače ekipe. Gostitelj na tekmah sedi med tekmo pri zapisnikarjevi mizi in ne more opravljati drugih nalog, razen nalog uradnega zdravstvenega delavca na tekmi.

65. člen

Organizator mora imeti na razpolago priročno lekarno.

66. člen

Organizator je odgovoren za vse prekrške in incidente, ki se zgodijo na tekmi ali v zvezi neposredno z njo. Če se nedvoumno dokaže, da je krivec za incident gostujoča ekipa oz. njeni navijači, krivdo nosi gostujoča ekipa. ST lahko v primeru incidentov na tekmi odredi tudi igranje tekem brez prisotnosti gledalcev. V primeru ponavljanja incidentov lahko izreče tudi ukrep zaprtja dvorane za igranje odbojkarskih tekem.

67. člen

Organizator mora imeti v brezhibnem stanju vse naprave in opremo: igrišče, konstrukcijo z mrežo in antenami, semafor, zapisnik, termometer za merjenje temperature, manometer in ostalo, higiensko - sanitarne prostore, garderobe za igralce in posebej za sodnike, tuše s toplo vodo, …, kakor je določeno v Uradnih pravilih odbojkarske igre (FIVB), če ni s Pravili za posamezna tekmovanja drugače določeno.

68. člen

Vsako kršenje tega Pravilnika se kaznuje z denarno kaznijo, ki je določena v Pravilih za posamezna tekmovanja. Za ponavljajoče prekrške kazen progresivno narašča.

DISCIPLINSKI UKREPI

69. člen

Kršenje členov tega Pravilnika se kaznuje tudi z disciplinsko odgovornostjo glede na Disciplinski pravilnik OZS.

70. člen

Ekipa, ki ne poravna vseh obveznosti do OZS oziroma ZOSS najkasneje do 31. junija, nima pravice do potrditve nastopanja v naslednji tekmovalni sezoni, OZS s 1. junijem začne s postopkom popolnjevanja lig. Ekipi, ki ne poravna vseh obveznosti do OZS oziroma ZOSS najkasneje do 31. junija, se v prestopnem roku ne odobri prestopov za prestop igralca oziroma igralke v ekipo.

NASTOPANJE NA KLUBSKIH TEKMOVANJIH CEV-a

71. člen

Pravico nastopanja ekip na ustreznem tekmovanju Evropske odbojkarske organizacije (CEV) je določena s pravili CEV-a, glede na točkovanje posameznih držav. Glede na uvrstitve ekip v državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije, je vrstni red SLO ekip za nastop na tekmovanjih CEV-a :

 1. državni prvak,
 2. pokalni prvak (ali finalist pokala Slovenije, če je državni prvak in pokalni prvak ista ekipa),
 3. drugo uvrščena ekipa državnega prvenstva,
 4. tretje uvrščena ekipa državnega prvenstva,

V primeru odpovedi nastopanja posameznih ekip na tekmovanjih CEV-a, jih nadomeščajo niže uvrščene ekipe, vendar imajo pravico nastopanja na tekmovanjih CEV-a le ekipe, ki so v pretekli tekmovalni sezoni nastopale v 1. DOL (razen pokalnega prvaka oziroma finalista Pokala SLO).

FINANČNA DOLOČILA

72. člen

Višino članarina za tekmovanja v odbojkarskih ligah določa predsedstvo OZS. Plačljiva je v desetih delih). Ekipa, ki prijavnine ne plača, ne more nastopati v tekmovanju.

73. člen

Vsem članom sodniškega zbora pripadajo nadomestilo za sojenje, povračilo potnih stroškov in dnevnice. Klubi poravnajo nadomestila za sojenje na podlagi računa ZOSS. Klubi poravnajo potne stroške in dnevnice na podlagi pravilno izpolnjenega potnega naloga. Klubi lahko potne stroške in dnevnice za vse člane sodniškega zbora poravnajo na dan tekme ali prvi delovni dan po tekmi z nakazilom na TRR, posameznemu sodniku, pa je dolžan potne stroške poravnati najkasneje takrat, ko za tega posameznika v seštevku presežejo 10 EUR, najkasneje pa naslednji delovni dan po zadnji tekmi sezone. Če klub ne poravna potnih stroškov in dnevnic pravočasno ga sekretar ZOSS preko elektronske pošte pozove, da potne stroške in dnevnice poravna. Če klub v roku 3 dni od poziva, ne poravna potnih stroškov in dnevnic, se na tekme, na katerih nastopajo ekipe tega kluba, ne delegira sodnikov. Sekretar ZOSS je o ne delegiranju sodnikov dolžan preko elektronske pošte in pisno (priporočena pošiljka + povratnica) obvestiti klub. Sekretar ZOSS o tem obvesti tudi OZS. Obvestilo mora biti posredovano najkasneje 7 dni pred napovedanim terminom tekme. Če klub, najkasneje 48 ur pred napovedano tekmo poravna potne stroške in dnevnice in posreduje dokazilo o plačilu, sekretar ZOSS obvesti delegirane sodnike in OZS. Stroške ponovitve neodigrane tekme (zaradi nedelegiranih sodnikov) je dolžan pokriti klub, zaradi katerega sodniki niso bili delegirani.

74. člen

Klubu, ki na osnovi računa OZS oziroma ZOSS ne poravna obveznosti se posreduje opomin. Klub, ki tudi do roka predvidenega z opominom ne poravna obveznosti, skupaj s stroški opomina, se suspendira. Pisarna OZS je dolžna o suspenzu obvestiti klub s priporočeno pošiljko + povratnica. Pisarna OZS obvesti o suspenzu ekipe tudi vse delegate (1. sodnike) prvih naslednjih tekem vseh ekip kluba, ki lahko nastopijo na tekmah samo ob predložitvi kopije potrdila o plačilu celotne vsote (nadomestilo za sojenje + stroški opomina) oziroma ob predložitvi preklica suspenza izdanega s strani OZS. Delegat (1. sodnik) je dolžan kopijo potrdila oziroma kopijo preklica suspenza priložiti poročilu s tekme.

SPLOŠNA DOLOČILA

75. člen

Pravilnik o tekmovanju tolmači Predsedstvo OZS. Pravilnik začne veljati osmi dan po sprejemu.

Predsednik OZS:

Metod ROPRET l.r.