Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije

Aplikacija za vodenje treningov

PRAVILA TEKMOVANJA V MINI ODBOJKI za mlajše dečke in deklice

Prenesi PDF datoteko

v tekmovalni sezoni 2018/2019

1. člen

OT OZS razpiše in vodi tekmovanje na osnovi Pravilnika o tekmovanju OZS, Pravilnika o registracijah OZS, Disciplinskega pravilnika, Uradnimi pravili odbojkarske igre (FIVB) in teh Pravil.

2. člen

Pravico nastopa imajo vsi igralci in igralke rojeni leta 2008 in mlajši, pravilno registrirani pri OZS. Vse ekipe morajo imeti svojega vodjo. Tudi če ekipa nima trenerja, mora biti v dvorani nekdo, ki je vodja ekipe in se ga vpiše v obrazec 4 (2014). Ekipi, ki nima svojega vodje se ne dovoli nastopiti. Priporočamo, da igralci in igralke na tekmi nosijo enotno opremo, obvezne pa so enotne majice s številkami vsaj na zadnji strani. Igralci morajo na finalnem turnirju nastopiti v enotni opremi (tudi hlačke). Sodnik mora dopustiti nastopiti tudi igralcu ali igralki, ki nima enotne opreme, kršitev vpiše v zapisnik, sekretar tekmovanj pa klub za kršitev kaznuje. Sodnik ne dovoli nastopiti igralcu brez ustrezne številke na dresu. V izjemnih primerih so majice lahko oštevilčene samo na prsni ali samo na hrbtni strani, lahko so nalepljene ali napisane, morda celo kako drugače označene. Dovoljene številke na dresih igralcev oziroma igralk v mini odbojki so od 1 do 99.

3. člen

Vsaka ekipa, ki se za tekmovanje prijavi, mora za turnirje zagotavljati najmanj dva sodnika. Za prijavljene sodnike lahko ekipa prijavi kogarkoli, ki ima opravljen tečaj za sodnika (opravljeno izobraževanje), to je sodnik z izpitom, sodnik-začetnik.

4. člen

V skladu s pravili morajo vsi sodniki odbojkarske tekme (ZOSS) soditi v predpisani opremi. Sodniki sodijo po prilagojenih pravilih, kriterij sojenja pa je prilagojen tako, da spodbuja pravilno tehnično izvedbo elementov obenem pa pusti čim več igre in borbenosti.

5. člen

Sistem tekmovanja v kategoriji mini odbojke, za dečke, je dvojna eliminacija, z možnostjo turnirjev »za mesta«, sistem tekmovanja za deklice je sistem turnirjev na izpadanje, z možnostjo turnirjev »za mesta«. Sistem tekmovanja je potrebno pripraviti tako, da ekipe ne nastopajo v tekmovanju prepogosto (npr. 1x mesečno). Razdelitev ekip določita Strokovni svet (SS) in Tekmovalno-registracijska komisija (TRK) glede na število prijavljenih ekip, če pa SS in TRK razdelitve ekip ne določita pravočasno, razdelitev ekip določi sekretar tekmovanj (ST). Začetek tekmovanja je razviden iz koledarja tekmovanj. Na vseh nivojih razpiše in vodi tekmovanje ST (ob pomoči SS in TRK).

6. člen

Tekme prvenstva mini odbojke se igrajo z barvnimi žogami MIKASA MVA 310 L. Gostitelj turnirja mora za vsako ekipo zagotoviti vsaj 3 uradne žoge.

7. člen

TRK OZS bo ponudila izvedbo turnirjev na vseh stopnjah vsem sodelujočim ekipam in zaupala organizacijo turnirja najboljšemu ponudniku. Na vse turnirje (razen polfinalnih in finalnih turnirjev) se delegira en sodnik DOSa, ki bo zadolžen za preverjanje licenc in pošiljanje dokumentov, ostal sodniški zbor morajo zagotoviti sodelujoči klubi. Na vseh tekmah, razen polfinalnih in finalnih turnirjev, sestavlja sodniški zbor en sodnik in zapisnikar. Na polfinalnem in finalnem turnirju sestavljajo sodniški zbor 1. in 2. sodnik ter zapisnikar. Na polfinalni in finalni turnir delegira sodnike Komisija za delegiranje pri ZOSS s pomočjo DOS-a, kjer se turnir izvaja. Na vse druge turnirje delegirajo sodnike DOS-i. ZOSS je dolžna obvestiti vse klube o podrobnostih pri delegiranju (način delegiranja, višine taks, …) pred prijavami ekip za tekmovanja.

8. člen

Trenerji, ki vodijo ekipe morajo imeti potrjene trenerske izkaznice, plačano članarino in potrjeno licenco (najmanj »C« licenco) za tekočo tekmovalno sezono.

9. člen

Pol ure pred začetkom tekme mora biti dvorana pripravljena za igranje tekme. Domačin mora:

1. priskrbeti najmanj eno žogo za dva igralca za ogrevanje vseh ekipe, od tega najmanj 3 uradne žoge;

2. postaviti semafor in priskrbeti uradni odbojkarski zapisnik za mini odbojko;

3. postaviti stol in mizo za zapisnikarja;

4. postaviti klopi za rezervne igralce;

5. postaviti dovolj visoko ravno podnožje za 1. sodnika;

6. po potrebi priskrbeti brisalca tal;

7. pripraviti priročno lekarno;

8. izobesiti državno zastavo;

9. zagotoviti rediteljsko službo;

10. člen

Nagrade v državnem finalu podeljuje OZS, v predtekmovanju pa organizator.

11. člen

a. mreža za dečke in deklice je visoka 200 cm in mora imeti odbojkarski anteni;

b. tekme prvenstva dečkov in deklic se lahko igrajo samo v dvoranah, v katerih je možno vrisati igrišče velikosti 4,5 m x 12 m (mreža deli igrišče na dve polji veliki 4,5 m x 6 m pri čemer je dolžina 6 m in širina 4,5 m), kjer 1 m od bočnih črt, 2 m od zadnje črte in 5,5 m nad igralnim področjem ni nobenih ovir. Do vključno polfinala se dopušča tudi možnost, da se odbojkarsko igrišče razdeli v dve igrišči za mini odbojko, ki se z eno črto stikata;

c. na eni strani mreže stoji sodniški stol, na drugi strani mreže (primerno oddaljen) pa stol in zapisnikarjeva miza s semaforjem. V primeru dveh igrišč z skupno črto sta sodnik in zapisnikar na isti strani igrišča (izven igralne površine);

d. moštvo sestavlja najmanj šest in največ deset igralcev (9 in 10 igralca se v zapisnik vpiše v rubriko »pripombe«), vendar na klopi lahko sedi do 12 igralcev iste ekipe (največ 10 vpisanih v zapisnik);

e. če ekipa ni popolna (vsaj trije igralci in manj kot 6 igralcev) se prvi niz odigra v skladu s temi pravili (rezultat se upošteva), v drugem in tretjem nizu lahko za "nepopolno" ekipo igrajo poljubni igralci vendar se nizi registrirajo s 25:0 za "popolno" ekipo. Nepopolne ekipe se ne kaznuje;

f. v primeru, da sta na turnirju obe nasprotni ekipi nepopolni (vsaj trije igralci in manj kot 6 igralcev) se odigrajo vsi trije nizi, tekma pa se registrira z 1:0 (točke iz prvega odigranega niza);

g. igra se na tri igrane nize do 25 (z dvema točkama razlike), razen tekem na finalnem turnirju, kjer se tekme igra na dva dobljena niza do 25 (z dvema točkama razlike);

h. postavitev v polju sestavljajo trije igralci. Igralci stojijo v conah 1 (zadaj desno), 2 (spredaj ob mreži) in 3 (zadaj levo). Servira igralec v coni 1, ki ima za servis na razpolago celoten prostor za zadnjo črto igrišča. Vsi trije igralci so tudi napadalci, blokira lahko samo igralec v coni 2. Igralec v coni 2 mora ob nasprotnikovem servis stati ob mreži na sredini med igralcema, ki stojita v coni 1 in 3. Na servis svoje ekipa mora igralec v coni 2 stati spredaj ob mreži in desno od igralca v coni 3;

i. v trenutku izvedbe servisa (C1) ne smeta ostala igralca (C2, C3) zakrivati leta žoge proti nasprotnikovemu igrišču. Ob mreži lahko stoji le igralec C2. Igralca C2 in C3 se ob izvedbi servisa ne smeta premikati;

j. vsi igralci igrajo vse, rokade niso dovoljene;

k. igralci v igrišču krožijo v skladu s pravili odbojkarske igre;

l. obvezen je spodnji servis. Prepovedan je sprejem servisa z zgornjim odbojem (s prsti), prepovedan je tudi odboj z odprto dlanjo (eno ali dvema);

m. po sprejemu servisa (prvi dotik) je obvezno izvesti še drugi dotik. Šele nato se žogo lahko usmeri preko mreže (če žoga po sprejemu servisa preleti mrežo se to šteje kot napaka - sodnik pokaže znak za napako pri napadu iz zadnje vrste);

n. v prvem nizu trener določi začetno trojko. Za vodenje ima na voljo največ dva odmora (time-outa); in največ dve zaključeni zamenjavi – vendar le toliko zamenjav, da v ekipi ostanejo še minimalno trije igralci, ki ne vstopijo v igro v prvem nizu in nastopajo v drugem nizu. Tehničnih odmorov ni;

o. v drugem nizu igrajo samo tisti igralci, ki niso vstopili v igro v prvem nizu (največ pet). Za vodenje drugega niza ima trener na razpolago največ 2 zaključeni zamenjavi (če trener v prvem nizu ni izkoristil zamenjave, lahko v drugem nizu izbira med preostalimi rezervnimi igralci (ki niso nastopili v prvem nizu), vendar še vedno ima na razpolago samo dve zaključeni zamenjavi in dva odmora (time outa);

p. v tretjem nizu lahko ob rezultatu 2:0 (0:2) igrajo vsi igralci, sestava trojke je poljubna, medtem, ko ob rezultatu 1:1, lahko za ekipo igrajo samo igralci, ki so nastopili v prvem nizu, en igralec, ki je nastopal v drugem nizu in vsi igralci, ki niso nastopili v prvih dveh nizih;

q. ekipa za vsak osvojen niz dobi točko;

r. za ugotavljanje vrstnega reda se upošteva : - (1.) število zmag,

- (2.) število osvojenih nizov (točk);

- (3.) količnik osvojenih točk v nizih

(skupnih izgubljenih in dobljenih točk),

- (4.) medsebojna tekma.

12. člen

Klub lahko vloži pritožbo na registracijo tekme ali na nepravilnosti. Na prvi stopnji obravnava pritožbe ST. Pritožbena taksa znaša 60 EUR in jo je potrebno nakazati na TRR OZS (04302-0001152635).

13. člen

Na finalnem turnirju lahko ekipa vloži pritožbo najkasneje v 30 minutah po končani tekmi, na katero vlaga pritožbo. V tem času mora ekipa pisno obrazložiti najavljeno pritožbo in plačati vodji tekmovanja pritožbeno takso, ki znaša 60 EUR. O pritožbi odloča komisija, ki jo sestavljajo: vodja tekmovanja (delegat OZS), vodja sodnikov (sodnik najvišjega razreda) in predstavnik nevtralne ekipe. Možne pritožbe ekip (Tekmovalno-registracijska komisija) na sklep komisije nimajo vpliva na nadaljnji razpored finalnega turnirja.

14. člen

Na odločitev ST (komisije na finalnem turnirju) je v roku 72 ur po prejemu sklepa možna pritožba na TRK OZS, ob vplačilu pritožbene takse v višini 100 EUR na TRR OZS (04302-0001152635). Odločitev TRK OZS je dokončna.

15. člen

TRK OZS si pridržuje pravico, da predlaga spremembo ali dopolnitev teh Pravil, v kolikor je to potrebno. Sklep o spremembi potrdi predsedstvo OZS.

16. člen

Ekipo ali posameznika, ki ne bo upošteval teh Pravil in drugih predpisov, bomo ustrezno kaznovali. V sorazmerju s težo prekrška se izreče kazen v višini od 10 EUR do 1000 EUR, ST lahko izreče tudi druge ukrepe (opomini, prepovedi) lahko pa sproži tudi postopek pri disciplinskemu sodniku OZS.

17. člen

Zaradi pravočasnega zbiranja rezultatov, sestave lestvic in objave v medijih mora klub gostitelj – organizator turnirja najkasneje v 1 (eni) uri po končanem turnirju sporočiti na e-mail : rezultati{at}odbojka.si ali brane{at}odbojka.si. Ekipa (klub), ki ne bo upoštevala tega člena, bo kaznovana z denarno kaznijo 80 EUR.

18. člen

Finančne kazni za dobljene kartone posameznikov in ekip na tekmah prvenstva klubskih ekip dečkov oziroma deklic so:

rumen + rdeč karton ločeno (odstranitev ali diskvalifikacija) 50 EUR

rumen + rdeč karton skupaj (izključitev) 35 EUR

rdeč karton 20 EUR

Kazen se zaračunava klubom.

19. člen

Pravila je sprejelo predsedstvo OZS dne 05.08.2018 in začnejo veljati osmi dan po sprejemu.

Predsednik OZS:

Metod ROPRET l.r.