Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije

Aplikacija za vodenje treningov

PRAVILA TEKMOVANJA V MALI ODBOJKI za mlajše dečke in deklice

Prenesi PDF datoteko

v tekmovalni sezoni 2018/2019

1. člen

OT OZS vodi tekmovanje na osnovi Pravilnika o tekmovanju OZS, Pravilnika o registracijah OZS, Disciplinskega pravilnika, Uradnimi pravili odbojkarske igre (FIVB) in teh Pravil.

2. člen

Pravico nastopa imajo vsi igralci in igralke rojeni leta 2006 in mlajši, pravilno registrirani pri OZS. Vse ekipe morajo imeti svojega vodjo. Tudi če ekipa nima trenerja, mora biti v dvorani nekdo, ki je vodja ekipe in se ga vpiše v obrazec 4 (2014). Ekipi, ki nima svojega vodje se ne dovoli nastopiti. Igralci in igralke morajo na tekmi nositi enotno opremo, vendar sodnik mora dopustiti nastopiti tudi igralcu ali igralki, ki nima enotne opreme, kršitev vpiše v zapisnik, sekretar tekmovanj pa klub za kršitev kaznuje. Sodnik ne dovoli nastopiti igralcu brez ustrezne številke na dresu. V izjemnih primerih so majice lahko oštevilčene samo na prsni ali samo na hrbtni strani, lahko so nalepljene ali napisane, morda celo kako drugače označene. Dovoljene številke na dresih igralcev oziroma igralk v mali odbojki so od 1 do 99.

3. člen

Sistem tekmovanja v kategoriji mali odbojke (dečki) se postavi po prejemu prijav za tekmovanje. V kolikor je mogoče, naj sistem tekmovanja na prvi stopnji omogoči tekmovanje ekipam znotraj regije, vendar mora omogočiti nastop ekipam na vsaj treh turnirjih. Razdelitev ekip določita Strokovni svet (SS) in Tekmovalno-registracijska komisija (TRK) glede na število prijavljenih ekip, če pa SS in TRK razdelitve ekip ne določita pravočasno, razdelitev ekip določi sekretar tekmovanj (ST). Začetek tekmovanja je razviden iz koledarja tekmovanj. Na vseh nivojih razpiše in vodi tekmovanje ST (ob pomoči SS in TRK).

4. člen

Pri deklicah ekipe tekmujejo v prvem delu znotraj regij (8) – 16 ekip se uvrsti v drugi del tekmovanja –sistem dvojne eliminacije 16 ekip. Posamezne regije in število ekip, ki se uvrsti v drugi del tekmovanja iz posameznih regij (število ekip se določi glede na število ekip, ki so sodelovale v tekmovanju v pretekli sezoni in uspešnosti teh ekip):

1. Gorenjska 2 5. Koroška 2

2. Primorska 2 6. Celjsko – Savinjska 2

3. MO Ljubljana 2 7. Štajerska 2

4. Kamniško-notranjska-dolenjska 2 8. Pomurska 2

Ekipe, ki se ne uvrstijo v drugi del tekmovanja lahko nadaljujejo s tekmovanjem za mesta (sistem tekmovanja se določi na osnovi števila prijavljenih ekip).

5. člen

ST ponudi izvedbo turnirjev vsem sodelujočim ekipam in zaupa organizacijo turnirja najboljšemu ponudniku. V kolikor ST do predpisanega roka ne dobi ponudb za organizacijo turnirja, je dolžna turnir izpeljati tista ekipa, ki je bila v sezoni 2017/2018 najvišje uvrščena v kategoriji mala odbojka. Vsi stroški organizacije turnirja se delijo na sodelujoče ekipe. Potni stroški in prehrana so v domeni sodelujočih ekip samih. Na polfinalni in finalni turnir delegira sodnike Komisija za delegiranje pri ZOSS s pomočjo DOS-a, kjer se finalni turnir izvaja. Na vse druge turnirje delegirajo sodnike DOS-i. Na polfinalnem in finalnem turnirju tekme sodita tekme 1. in 2. sodnik. Na vse turnirje se delegira vsaj en sodnik ZOSS, zapisnike praviloma pišejo sodniki začetniki. Na turnirjih za mesta (razen zaključnega turnirja) lahko sodijo samo sodniki začetniki. ZOSS je dolžna obvestiti vse klube o podrobnostih pri delegiranju (način delegiranja, višine taks, …) pred prijavami ekip za tekmovanja.

6. člen

Tekme prvenstva male odbojke se lahko igrajo samo z barvnimi žogami MIKASA - MVA 310 L . Na tekmah prvenstva male odbojke ni tehničnih odmorov.

7. člen

Trenerji, ki vodijo ekipe morajo imeti potrjene trenerske izkaznice, plačano članarino in potrjeno licenco (najmanj »C« licenco) za tekočo tekmovalno sezono.

8. člen

a. mreža za dečke in deklice je visoka 2,10 m in mora imeti odbojkarske antene;

b. tekme prvenstva dečkov in deklic se lahko igrajo samo v dvoranah, v katerih je možno vrisati igrišče velikosti 7 x 14 m (mreža deli igrišče na dve polji veliki 7 x 7 m, kjer 1m od bočnih črt, 2 m od zadnje črte in 5,5 m nad igralnim področjem ni nobenih ovir. Označena mora biti tudi trimetrska črta napada;

c. na eni strani mreže stoji sodniški stol, na drugi strani mreže (primerno oddaljen) pa stol in zapisnikarjeva miza s semaforjem;

d. moštvo sestavlja minimalno osem in največ dvanajst igralcev;

e. če ekipa ni popolna (vsaj štirje igralci in manj kot 8 igralcev) se prvi niz odigra v skladu s temi pravili (rezultat se upošteva), v drugem in možnem tretjem nizu lahko za "nepopolno" ekipo igrajo poljubni igralci vendar se nizi registrirajo s 25:0 za "popolno" ekipo. Nepopolno ekipo se ne kaznuje;

f. v primeru, da sta na turnirju obe nasprotni ekipi nepopolni (vsaj štirje igralci in manj kot 8 igralcev), se odigrata dva ali če je potrebno trije nizi, tekma pa se registrira z 1:0 (točke iz prvega odigranega niza);

g. igra se na dva dobljena niza do 25 dobljene točke (z dvema točkama razlike), tudi možni tretji niz se igra do 25 dobljene točke (z dvema točkama razlike);

h. postavitev v polju sestavljajo štirje igralci. Igralci stojijo v conah 1 (zadaj na sredini), cona 2 (desno), cona 3 (spredaj na sredini) in cona 4 (levo). Servira igralec v C1, ki ima za servis na razpolago celoten prostor za zadnjo črto igrišča. Igralec iz C1 lahko izvede napadalni udarec samo izza trimetrske črte napada. Igralec v C3 je podajalec in edini lahko blokira, tretjo žogo pa sme usmeriti proti nasprotnikovemu prostoru le, če je žoga v trenutku dotika pod zgornjim robom mreže.

i. v trenutku izvedbe servisa (C1) ne smejo ostali trije igralci (C2, C3, C4) zakrivati leta žoge proti nasprotnikovemu igrišču. Igralca C2 in C4 ne smeta stati ob mreži z dvignjenimi rokami in ne tesno skupaj z igralcem C3. Igralci C2, C3 in C4 se ob izvedbi servisa ne smejo premikati;

j. vsi igralci igrajo v vseh conah, rokade niso dovoljene;

k. igralci v igrišču krožijo v skladu s pravili odbojkarske igre;

l. uporaba libera ni dovoljena;

m. obvezen je spodnji servis. Prepovedan je sprejem servisa z zgornjim odbojem (s prsti), prepovedan je tudi odboj z odprto dlanjo (eno ali dvema);

n. po sprejemu servisa (prvi dotik) je obvezno izvesti še drugi dotik. Šele nato se žogo lahko usmeri preko mreže (če žoga po sprejemu servisa preleti mrežo se to šteje kot napaka - sodnik pokaže znak za napako pri napadu iz zadnje vrste);

o. v prvem nizu trener določi začetno postavitev. Za vodenje ima na voljo največ dva odmora (time-outa) in največ štiri zamenjave – vendar le toliko zamenjav, da v ekipi ostanejo še minimalno štirje igralci, ki ne vstopijo v igro v prvem nizu in nastopajo v drugem nizu. Tehničnih odmorov ni;

p. v drugem nizu igrajo samo tisti igralci, ki niso vstopili v igro v prvem nizu. Za vodenje drugega niza ima trener na razpolago največ štiri zamenjave (samo igralci, ki niso nastopili v prvem nizu) in dva odmora (time-outa);

q. v možnem tretjem nizu (samo ob rezultatu 1:1) lahko igrajo samo igralci, ki so nastopili v prvem nizu, en igralec, ki je nastopil v drugem nizu ter vsi igralci, ki v prvih dveh nizih niso nastopili. Za vodenje tretjega niza ima trener na razpolago šest zamenjav in dva odmora (time-outa).

r. ekipa za vsak osvojen niz dobi točko;

s. za ugotavljanje vrstnega reda se upošteva : - (1.) število zmag,

- (2.) število osvojenih nizov (točk),

- (3.) količnik vseh osvojenih in izgubljenih nizov,

- (4.) količnik vseh osvojenih in izgubljenih točk v nizih,

- (5.) medsebojna tekma.

9. člen

Pol ure pred začetkom tekme mora biti dvorana pripravljena za igranje tekme. Domačin mora:

1. priskrbeti najmanj eno žogo za dva igralca za ogrevanje vseh ekipe, od tega najmanj 3 uradne žoge;

2. postaviti semafor;

3. priskrbeti uradni odbojkarski zapisnik za malo odbojko;

4. postaviti stol in mizo za zapisnikarja;

5. postaviti klopi za rezervne igralce;

6. postaviti dovolj visoko ravno podnožje za 1. sodnika;

7. po potrebi priskrbeti brisalca tal;

8. pripraviti priročno lekarno;

9. izobesiti državno zastavo;

10. zagotoviti rediteljsko službo.

10. člen

V skladu s pravili morajo vsi sodniki odbojkarske tekme soditi v predpisani opremi. Sodniki sodijo po prilagojenih pravilih, kriterij sojenja pa je prilagojen tako, da spodbuja pravilno tehnično izvedbo elementov, obenem pa pusti čim več igre in borbenosti.

11. člen

Nagrade v državnem finalu podeljuje OZS, v predtekmovanju pa organizator.

12. člen

Klub lahko vloži pritožbo na registracijo tekme ali na nepravilnosti. Na prvi stopnji obravnava pritožbe ST. Pritožbena taksa znaša 60 EUR in jo je potrebno nakazati na TRR OZS (04302-0001152635).

13. člen

Na finalnem turnirju lahko ekipa vloži pritožbo najkasneje v 30 minutah po končani tekmi, na katero vlaga pritožbo. V tem času mora ekipa pisno obrazložiti najavljeno pritožbo in plačati vodji tekmovanja pritožbeno takso, ki znaša 60 EUR. O pritožbi odloča komisija, ki jo sestavljajo: vodja tekmovanja (delegat OZS), vodja sodnikov (sodnik najvišjega razreda) in predstavnik nevtralne ekipe. Možne pritožbe ekip (Tekmovalno-registracijska komisija) na sklep komisije nimajo vpliva na nadaljnji razpored finalnega turnirja.

14. člen

Na odločitev ST (komisije na finalnem turnirju) je v roku 72 ur po prejemu sklepa možna pritožba na TRK OZS, ob vplačilu pritožbene takse v višini 100 EUR na TRR OZS (04302-0001152635). Odločitev TRK OZS je dokončna.

15. člen

TRK OZS si pridržuje pravico, da predlaga spremembo ali dopolnitev teh Pravil, v kolikor je to potrebno. Sklep o spremembi potrdi predsedstvo OZS.

16. člen

Ekipo ali posameznika, ki ne bo upošteval teh Pravil in drugih predpisov bomo ustrezno kaznovali. V sorazmerju s težo prekrška se izreče kazen v višini od 10 do 1000 EUR, ST lahko izreče tudi druge ukrepe (opomini, prepovedi), lahko pa sproži tudi postopek pri disciplinskem sodniku OZS.

17. člen

Zaradi pravočasnega zbiranja rezultatov, sestave lestvic in objave v medijih mora klub gostitelj – organizator turnirja najkasneje v 1 (eni) uri po končani turnirju sporočiti na e-mail : [email protected] ali [email protected]. Ekipa (klub), ki ne bo upoštevala tega člena, bo kaznovana z denarno kaznijo 80 EUR.

18. člen

Finančne kazni za dobljene kartone posameznikov in ekip na tekmah prvenstva klubskih ekip dečkov oziroma deklic so:

rumen + rdeč karton ločeno (odstranitev ali diskvalifikacija) 50 EUR

rumen + rdeč karton skupaj (izključitev) 35 EUR

rdeč karton 20 EUR

Kazen se zaračunava klubom.

19. člen

Pravila je sprejelo predsedstvo OZS dne 05.08.2018 in začnejo veljati osmi dan po sprejemu.

Predsednik OZS:

Metod ROPRET l.r.