Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije

Aplikacija za vodenje treningov

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za starejše dečke in deklice

Prenesi PDF datoteko

v tekmovalni sezoni 2018/2019

1. člen

OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Pravilnika o tekmovanju OZS, Pravilnika o registracijah OZS, Disciplinskega pravilnika, Uradnimi pravili odbojkarske igre (FIVB) in teh Pravil.

2. člen

Pravico do nastopa imajo igralci in igralke, rojeni leta 2004 in mlajši, ki so pravilno registrirani pri OZS. Igralci in igralke morajo na tekmi nositi enotno opremo, v skladu s pravili odbojkarske igre.

3. člen

Trenerji, ki vodijo ekipe dečkov oziroma deklic, morajo imeti trenerske izkaznice, plačano članarino za tekoče leto in potrjeno licenco (najmanj »C«) za tekočo tekmovalno sezono. Vse ekipe morajo imeti svojega vodjo. Tudi če ekipa nima trenerja, mora biti v dvorani nekdo, ki je vodja ekipe in se ga vpiše v obrazec 4 (2014). Ekipi, ki nima svojega vodje se ne dovoli nastopiti.

4. člen

Tekme prvenstva dečkov in deklic se lahko igrajo samo v dvoranah registriranih v skladu s pravilnikom o dvoranah (mladi). Tekme “A” lige prvenstva dečkov in deklic se lahko igrajo samo v dvoranah, ki so registrirane za igranje tekem v članskih državnih ligah. Finali turnirjev se lahko odigrajo samo v dvorani, ki je registrirana za tekmovanje v 1. DOL oziroma s predhodnim dovoljenjem ST tudi v dvorani, ki ustreza tekmovanju v 2. DOL. Potek tekmovanja je razviden iz koledarja tekmovanj.

5. člen

Mreža za dečke je visoka 2,24 m, za deklice pa 2,18 m, mora biti temne barve in imeti antene. Tekme prvenstva dečkov in deklic se lahko igrajo samo z barvnimi žogami MIKASA MVA 200 (modro rumena kombinacija barv). Dovoljene številke na dresih igralcev oziroma igralk v kategoriji starejših dečkov (deklic) so od 1 do 99.

6. člen

Pol ure pred začetkom tekme mora biti dvorana pripravljena za igranje tekme. Gostitelj mora:

1. priskrbeti najmanj eno žogo za dva igralca za ogrevanje gostujoče ekipe, od tega najmanj 3 uradne žoge ;

2. postaviti semafor;

3. priskrbeti mednarodni odbojkarski zapisnik;

4. postaviti stol in mizo za zapisnikarja;

5. postaviti klopi za rezervne igralce;

6. postaviti dovolj visoko ravno podnožje za 1. sodnika;

7. po potrebi priskrbeti brisalca tal;

8. pripraviti termometer in priročno lekarno;

9. izobesiti državno zastavo;

10. zagotoviti rediteljsko službo.

7. člen

Sistem tekmovanja in razdelitev ekip določita Strokovni svet (SS) in Tekmovalno-registracijska komisija (TRK) glede na število prijavljenih ekip, če pa SS in TRK sistema tekmovanja in razdelitve ekip ne določita pravočasno, sistem tekmovanja in razdelitev ekip določi sekretar tekmovanj (ST). Dovoljena je možnost prijave ekipe tudi pred drugim delom prvenstva, vendar ta ekipa lahko nastopi le v »B« ligi dečkov ali deklic. Začetek tekmovanja je razviden iz koledarja tekmovanj. Vse tekme se igrajo na dva dobljena niza, razen finalne tekme finalnega turnirja, ki se igra na tri dobljene nize. Na vseh nivojih razpiše in vodi tekmovanje ST (ob pomoči SS in TRK).

8. člen

Za KVALIFIKACIJSKE TURNIRJE se ekipe razporedi v teritorialno najbližjo skupino. Glede na število ekip v posameznih območjih SS in TRK določajo tudi sistem turnirjev in število potrebnih turnirjev.

9. člen

Vse ekipe, ki se ne uspejo uvrstiti v “A” ligo, so dolžne nadaljevati prvenstvo v “B” ligah.

10. člen

Sodnike in zapisnikarje delegirajo na kvalifikacijske turnirje, »A« ligo in »B« lige Društva odbojkarskih sodnikov iz regije, kjer se turnir igra. Na tekmah sodi kompletni sodniški zbor ( prvi in 2. sodnik, zapisnikar), razen tekem »B« lige, kjer DOSi delegirajo samo prvega sodnika in zapisnikarja. Sodelovanje drugega sodnika lahko zahteva katerikoli od udeležencev, OZS ali ZOSS, vendar stroške za tega sodnika pokriva tisti, ki je sodnika zahteval.

11. člen

LIGE DEČKOV OZIROMA DEKLIC

“A” liga dečkov je razdeljena na dva dela (vzhod in zahod). “A” liga deklic je razdeljena na štiri dele (dve – zahod, dve – vzhod). Sistem tekmovanja je dvokrožni liga turnirski sistem. Lige “B” so razdeljene na toliko teritorialno ločenih območij, da posamezne lige ne štejejo manj kot 3 in ne več kot 8 ekip.

12. člen

Klubi so dolžni, v petih dneh po prejetju razporeda tekem, obvestiti sekretarja lig o točnem kraju in času igranja turnirjev, ki jih igrajo kot gostitelji. Ekipa, ki ne bo poslala obvestila v skladu s tem členom, bo kaznovana z denarno kaznijo 40 EUR. OZS bo obvestila o terminu nasprotnike in delegirane sodnike. Klubi obveščajo nasprotnike in sodnike le v primeru sprememb.

POLFINALE, FINALE

13. člen

POLFINALE DEČKI – po odigranih »A« ligah se odigrata dva polfinalna turnirja na katerem sodelujejo prve 4 uvrščene ekipe zahoda in vzhoda. Razvrstitev ekip – polfinale »A« - 1. in 2. vzhod, 3. in 4. zahod, v polfinale »B« - 1. in 2. zahod, 3. in 4. vzhod, Sistem tekmovanja na polfinalnem turnirju je »mini dvojna eliminacija«. V finale državnega prvenstva se uvrstita prvi dve uvrščeni ekipi.

POLFINALE DEKLICE – po odigranih »A« ligah se odigrata dva polfinalna turnirja na katerem sodelujejo prvi dve uvrščeni ekipe vseh štirih »A« lig. Razvrstitev ekip v polfinalne skupine je odvisna od števila doseženih točk v »A« ligi :

polfinale »A« - 1.»V« z več točkami, 2.»V« – druga skupina, 1.»Z« z manj točkami, 2.»Z« iz druge skupine

polfinale »B« - 1.»Z« z več točkami, 2.»Z« – druga skupina, 1.»V« z manj točkami, 2.»V« iz druge skupine

Sistem tekmovanja na polfinalnem turnirju je »mini dvojna eliminacija«. V finale državnega prvenstva se uvrstita prvi dve uvrščeni ekipi. Sistem tekmovanja na finalnem turnirju je : 1. iz polfinala »A« : 2. polfinala »B«, 1. iz polfinala »B« : 2. polfinala »A«, tekma za 3. mesto, finale. Vse ekipe, ki so nastopale v »A« ligah dečkov oziroma deklic, po končanih ligah, odigrajo še potrebne turnirje do končnih razvrstitev v prvenstvu.

14. člen

Na polfinalni turnir, finalni turnir in skupni finalni turnir (finala) delegira sodnike Komisija za delegiranje pri ZOSS. Sodniki, ki ne bodo upoštevali Pravil tekmovanja in Kodeksa obnašanja, bodo kaznovani po Disciplinskem pravilniku, ST pa lahko izreče tudi finančne kazni.

15. člen

Klub lahko vloži pritožbo na registracijo tekme in nepravilnosti. Na prvi stopnji obravnava pritožbe ST. Pritožbena taksa znaša 60 EUR in jo je potrebno nakazati na TRR OZS (04302-0001152635).

16. člen

Na finalnem turnirju lahko ekipa vloži pritožbo najkasneje v 30 minutah po končani tekmi, na katero vlaga pritožbo. V tem času mora ekipa pisno obrazložiti najavljeno pritožbo in plačati vodji tekmovanja pritožbeno takso, ki znaša 80 EUR. O pritožbi odloča komisija, ki jo sestavljajo: vodja tekmovanja (delegat OZS), vodja sodnikov (sodnik najvišjega razreda) in predstavnik nevtralne ekipe. Možne pritožbe ekip (Tekmovalno-registracijska komisija) na sklep komisije nimajo vpliva na nadaljnji razpored finalnega turnirja.

17. člen

Na odločitev ST je v roku 72 ur po prejemu sklepa možna pritožba na TRK OZS, ob vplačilu pritožbene takse v višini 125 EUR na TRR OZS (04302-0001152635). Odločitev TRK OZS je dokončna.

18. člen

Prvo uvrščena ekipa v državnem prvenstvu pridobi naslov državni prvak za klubske ekipe dečkov oziroma deklic.

19. člen

Nagrade in priznanja prvo uvrščenim ekipam v državnem prvenstvu podeli OZS.

20. člen

Ekipo, ki se neupravičeno ne udeleži tekme (turnirja) bo kaznovana s kaznijo 80 EUR. Ekipa, ki se neupravičeno ne udeleži dveh turnirjev (posameznih tekem), bo kaznovana s kaznijo 400 EUR in bo izključena iz tekmovanja. Za ekipo, ki ne odigra več kot 1/2 predvidenih tekem v ligi se smatra, da ni nastopila v konkurenci klubskih ekip dečkov oziroma deklic. Za neudeležbo ekipe na zaključnem turnirju za mesta se kazen podvoji.

21. člen

Ekipo ali posameznika, ki ne bosta upoštevala teh pravil in drugih predpisov, bomo ustrezno kaznovali. V sorazmerju s težo prekrška se izreče kazen v višini od 10 do 1000 EUR, ST lahko izreče tudi druge ukrepe (opomini, prepovedi), lahko pa sproži tudi postopek pri disciplinskem sodniku OZS.

22. člen

Finančne kazni za dobljene kartone posameznikov in ekip na tekmah prvenstva klubskih ekip dečkov oziroma deklic so:

rumen + rdeč karton ločeno (odstranitev ali diskvalifikacija) 50 EUR

rumen + rdeč karton skupaj (izključitev) 35 EUR

rdeč karton 20 EUR

Kazen se zaračunava klubom.

23. člen

Tekmovanje v kategorij klubskih ekip dečkov oziroma deklic je obvezno za vse klube, ki nastopajo v članskih 1. in 2. DOL. V tekmovanje se lahko vključijo tudi druge ekipe klubov včlanjenih v OZS.

24. člen

Zaradi pravočasnega zbiranja rezultatov, sestave lestvic in objave v medijih mora klub gostitelj – organizator turnirja najkasneje v 1 (eni) uri po končanem turnirju sporočiti na e-mail : rezultati{at}odbojka.si ali brane{at}odbojka.si. Ekipa (klub), ki ne bo upošteval tega člena, bo kaznovan z denarno kaznijo 80 EUR.

25. člen

TRK OZS si pridržuje pravico, da predlaga spremembe oziroma dopolnitve teh Pravil, če ugotovi, da je to potrebno. Sklep o spremembi potrdi predsedstvo OZS.

26. člen

Pravila je sprejelo predsedstvo OZS dne 05.08.2018 in začnejo veljati osmi dan po sprejemu.

Predsednik OZS:

Metod ROPRET l.r.