Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije

Aplikacija za vodenje treningov

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za kadete in kadetinje

Prenesi PDF datoteko

v tekmovalni sezoni 2018/2019

1. člen

Organi tekmovanj (OT) OZS vodijo tekmovanje na osnovi Pravilnika o tekmovanju OZS, Pravilnika o registracijah OZS, Disciplinskega pravilnika, Uradnimi pravili odbojkarske igre (FIVB) in teh Pravil.

2. člen

Pravico do nastopa imajo igralci/igralke rojeni leta 2002 in mlajši, ki so pravilno registrirani pri OZS. Igralci in igralke morajo na tekmi nositi enotno opremo v skladu z Uradnimi pravili odbojkarske igre (FIVB).

3. člen

Trenerji, ki vodijo kadetske ekipe, morajo na vseh stopnjah tekmovanja imeti trenerske izkaznice za tekočo tekmovalno sezono (z najmanj »C« trenersko licenco). Vse ekipe morajo imeti svojega vodjo. Tudi če ekipa nima trenerja, mora biti v dvorani nekdo, ki je vodja ekipe in se ga vpiše v obrazec 4 (2014). Ekipi, ki nima svojega vodje se ne dovoli nastopiti.

4. člen

Tekme kadetskega prvenstva se lahko igrajo samo v dvoranah, ki so registrirane za igranje tekem v članskih državnih ligah. Turnirji “A” lige se lahko igrajo samo v dvoranah, ki so registrirane najmanj za tekmovanja v 2. DOL. Sekretar tekmovanj (ST) pa lahko na prošnjo kluba odobri nastopanje tudi v večjih dvoranah registriranih za nastopanje v 3. DOL. Finalni turnir kadetov oziroma kadetinj se lahko odigra samo v dvorani, ki je registrirana za tekmovanje v 1. DOL oziroma večjih dvoranah registriranjih za igranje tekem v 2. DOL.

5. člen

Mreža za kadete je visoka 2,35 m, za kadetinje pa 2,24 m, mora biti temne barve in imeti anteni. Tekme kadetskega prvenstva se lahko igrajo samo z barvnimi žogami MIKASA MVA 200 (modro rumena kombinacija barv). Dovoljene številke na dresih igralcev oziroma igralk v kategoriji kadetov so od 1 do 99.

6. člen

Pol ure pred začetkom tekme mora biti dvorana pripravljena za igranje tekme. Gostitelj mora:

1. priskrbeti najmanj eno žogo za dva igralca za ogrevanje gostujoče ekipe, od tega najmanj 3 uradne žoge;

2. pripraviti semafor;

3. priskrbeti mednarodni odbojkarski zapisnik;

4. postaviti stol in mizo za zapisnikarja;

5. postaviti klopi za rezervne igralce;

6. postaviti dovolj visoko ravno podnožje za 1. sodnika;

7. po potrebi priskrbeti brisalce tal in pobiralce žog (v dvoranah nad 30 m dolžine);

8. pripraviti termometer in priročno lekarno;

9. izobesiti državno zastavo;

10. zagotoviti rediteljsko službo.

7. člen

Sistem tekmovanja in razdelitev ekip določita Strokovni svet (SS) in Tekmovalno-registracijska komisija (TRK) glede na število prijavljenih ekip, če pa SS in TRK sistema tekmovanja in razdelitve ekip ne določita pravočasno, sistem tekmovanja in razdelitev ekip določi sekretar tekmovanj (ST). Dovoljena je možnost prijave ekipe tudi pred drugim delom prvenstva, vendar ta ekipa lahko nastopi le v »B« ligi kadetov oziroma kadetinj. Začetek tekmovanja je razviden iz koledarja tekmovanj. Vse tekme kadetskega prvenstva se igrajo na dva dobljena niza, razen tekme za 1. mesto, ki se igra na tri dobljene nize. Na vseh nivojih razpiše in vodi tekmovanje ST.

8. člen

Za KVALIFIKACIJSKE TURNIRJE se ekipe razporedi v teritorialno najbližjo skupino.

9. člen

Sodnike in zapisnikarje delegirajo na kvalifikacijske turnirje, »A« ligo in »B« lige Društva odbojkarskih sodnikov iz regije, kjer se turnir igra. Na tekmah sodi kompletni sodniški zbor ( prvi in 2. sodnik, zapisnikar), razen tekem »B« lige, kjer DOSi delegirajo samo prvega sodnika in zapisnikarja. Sodelovanje drugega sodnika lahko zahteva katerikoli od udeležencev, OZS ali ZOSS, vendar stroške za tega sodnika pokriva tisti, ki je sodnika zahteval.

KADETSKE LIGE

10. člen

“A” liga kadetov je razdeljena na dva dela (vzhod in zahod). “A” liga kadetinj je razdeljena na štiri dele (dve – zahod, dve – vzhod). Sistem tekmovanja je turnirski sistem dvokrožne lige.

POLFINALE, FINALE

11. člen

POLFINALE KADETI – po odigranih »A« ligah se odigrata dva polfinalna turnirja na katerem sodelujejo prve 4 uvrščene ekipe zahoda in vzhoda. Razvrstitev ekip – polfinale »A« - 1. in 2. vzhod, 3. in 4. zahod, v polfinale »B« - 1. in 2. zahod, 3. in 4. vzhod, Sistem tekmovanja na polfinalnem turnirju je »mini dvojna eliminacija«. V finale državnega prvenstva se uvrstita prvi dve uvrščeni ekipi.

POLFINALE KADETINJE – po odigranih »A« ligah se odigrata dva polfinalna turnirja na katerem sodelujejo prvi dve uvrščeni ekipe vseh štirih »A« lig. Razvrstitev ekip v polfinalne skupine je odvisna od števila doseženih točk v »A« ligi :  polfinale »A« - 1.»V« z več točkami, 2.»V« – druga skupina, 1.»Z« z manj točkami, 2.»Z« iz druge skupine

polfinale »B« - 1.»Z« z več točkami, 2.»Z« – druga skupina, 1.»V« z manj točkami, 2.»V« iz druge skupine

Sistem tekmovanja na polfinalnem turnirju je »mini dvojna eliminacija«. V finale državnega prvenstva se uvrstita prvi dve uvrščeni ekipi.

Sistem tekmovanja na finalnem turnirju je : 1. iz polfinala »A« : 2. polfinala »B«, 1. iz polfinala »B« : 2. polfinala »A«, tekma za 3. mesto, finale.

Vse ekipe, ki so nastopale v »A« kadetskih ligah, po končanih ligah, odigrajo še potrebne turnirje do končnih razvrstitev v prvenstvu.

12. člen

Kadetske lige “B” so razdeljene na toliko teritorialno ločenih območij, da posamezne lige ne štejejo manj kot 3 in ne več kot 6 ekip. Na koncu “B” kadetskih lig so ekipe dokončno uvrščene v državnem prvenstvu (delitev mest z enako uvrščenimi ekipami iz preostalih "B" lig), glede na število ekip v "A" ligah in število "B" lig.

13. člen

Klubi so dolžni, v petih dneh po prejetju razporeda tekem, obvestiti ST o točnem kraju in času igranja tekem, ki jih igrajo kot gostitelji. Ekipa, ki ne bo poslala obvestila v skladu s tem členom, bo kaznovana z denarno kaznijo 40 EUR. OZS bo obvestila o terminu nasprotnike in delegirane sodnike. Klubi obveščajo nasprotnike in sodnike le v primeru sprememb.

14. člen

Na polfinalni turnir, finalni turnir in skupni finalni turnir (finala) delegira sodnike Komisija za delegiranje pri ZOSS. Tekme “B” lige vodita en sodnik in zapisnikar. Sodelovanje drugega sodnika (»B« liga) lahko zahteva katerikoli od udeležencev, OZS ali ZOSS, vendar stroške za tega sodnika pokriva tisti, ki je sodnika zahteval. Sodniki, ki ne bodo upoštevali Pravil tekmovanja in Kodeksa obnašanja, bodo kaznovani po Disciplinskem pravilniku, ST pa lahko izreče tudi finančne kazni.

15. člen

Klub lahko vloži pritožbo na registracijo tekme in nepravilnosti. Na prvi stopnji obravnava pritožbe ST. Pritožbena taksa znaša 60 EUR in jo je potrebno nakazati na TRR OZS (04302-0001152635).

16. člen

Na odločitev ST je v roku 72 ur po prejemu sklepa možna pritožba na TRK ob vplačilu pritožbene takse v višini 125 EUR na TRR OZS (04302-0001152635). Odločitev TRK je dokončna.

17. člen

Na finalnem oziroma polfinalnem turnirju lahko ekipa vloži pritožbo najkasneje v 30 minutah po končani tekmi, na katero vlaga pritožbo. V tem času mora ekipa pisno obrazložiti najavljeno pritožbo in plačati vodji tekmovanja (delegat OZS) pritožbeno takso, ki znaša 80 EUR. O pritožbi odloča komisija, v nadaljevanju Komisija, ki jo sestavljajo: vodja tekmovanja, vodja sodnikov (sodnik najvišjega razreda) in predstavnik nevtralne ekipe. Možne pritožbe ekip na sklep Komisije, kasneje vložene na TRK, nimajo vpliva na nadaljnji potek finalnega turnirja.

18. člen

Nagrade v finalu državnega prvenstva za kadete in kadetinje podeljuje OZS.

19. člen

Ekipa, ki se neupravičeno ne udeleži tekme (turnirja) bo kaznovana s kaznijo 80 EUR. Ekipa, ki neupravičeno ne odigra dveh tekem (turnirjev) bo kaznovana s kaznijo 400 EUR in bo izključena iz tekmovanja. Za ekipo, ki ne odigra več kot 1/2 predvidenih tekem v ligi, se smatra, da ni nastopila v kadetski konkurenci. Za neudeležbo ekipe na zaključnem turnirju se kazen podvoji.

20. člen

Ekipo ali posameznika, ki ne bosta upoštevala teh Pravil, bomo ustrezno kaznovali. V sorazmerju s težo prekrška se izreče kazen v višini od 20 EUR do 1250 EUR, ST lahko izreče tudi druge ukrepe (opomini, prepovedi), lahko pa sproži tudi postopek pri Disciplinskem sodniku OZS.

21. člen

Finančne kazni za dobljene kartone posameznikov ali ekip na tekmah kadetskega prvenstva so: rumen + rdeč karton ločeno (odstranitev ali diskvalifikacija) 50 EUR rumen + rdeč karton skupaj (izključitev) 35 EUR rdeč karton 20 EUR Kazen se zaračunava klubom.

22. člen

Tekmovanje v kadetskem tekmovanju je obvezno za vse klube 1. DOL. V tekmovanje se lahko vključijo tudi ostale ekipe klubov včlanjenih v OZS.

23. člen

Zaradi pravočasnega zbiranja rezultatov, sestave lestvic in objave v medijih mora klub gostitelj – organizator turnirja najkasneje v 1 (eni) uri po končanem turnirju sporočiti na e-mail : rezultati{at}odbojka.si ali brane{at}odbojka.si. Ekipa (klub), ki ne bo upoštevala tega člena, bo kaznovana z denarno kaznijo 80 EUR.

24. člen

TRK OZS si pridržuje pravico, da predlaga spremembe ali dopolnitve teh Pravil, v kolikor je to potrebno. Sklep o spremembi potrdi predsedstvo OZS.

26. člen

Pravila je sprejelo predsedstvo OZS dne 05.08.2018 in začnejo veljati osmi dan po sprejemu.

Predsednik OZS:

Metod ROPRET l.r.